El correbou de Vidreres ho tenia “tot en regla”

Els promotors es defensen de les crítiques.
Lamenten que “l’accident” ferís assistents i que l’animal fos sacrificat. 

Font Original: EL PUNT 

JORDI FERRER – VIDRERES
L’asso­ci­ació Cor­re­bous Vidre­res, orga­nit­za­dora de l’espec­ta­cle de la festa major, defensa la feina feta, mal­grat els inci­dents del dia 1 a la plaça, que van pro­vo­car dis­set ferits, un dels quals de caràcter greu. En un comu­ni­cat difós ahir, els orga­nit­za­dors asse­nya­len que ho tenien “tot en regla” i atri­bu­ei­xen a “un acci­dent” el fet que un bou saltés de la plaça a les gra­de­ries dels espec­ta­dors.

L’enti­tat que orga­nitza l’espec­ta­cle explica que havien com­plert tots els tràmits perquè el cor­re­bou dis­cor­regués sense inci­dents. “Afir­mem rotun­da­ment que tot estava en regla i que tant l’estat de les ins­tal·laci­ons com el de l’ani­mal eren els cor­rec­tes abans i durant l’espec­ta­cle.”

El jònec va sal­tar a les gra­de­ries i poste­ri­or­ment va aban­do­nar la plaça. Va ser sacri­fi­cat al cap d’una hora i mitja. “Valo­rant el risc que supo­sava dei­xar l’ani­mal viu tota la nit en lli­ber­tat, les for­ces de segu­re­tat muni­ci­pals van deci­dir sacri­fi­car-lo per la segu­re­tat de la població, ja que aquest es diri­gia de nou cap a la vila.”

En el comu­ni­cat, l’enti­tat des­taca que han rebut crítiques no fona­men­ta­des i lamen­ten les pin­ta­des contràries que han apa­re­gut. “És mise­ra­ble apro­fi­tar d’una desgràcia ali­ena per treure’n pro­fit.”

L’opo­sició

ERC (3 regi­dors) i el PSC (2) havien dema­nat la con­sulta veïnal sobre el futur del cor­re­bou, però “després d’aquests inci­dents tan greus, el que s’hau­ria de fer és supri­mir-lo”, afirma el por­ta­veu soci­a­lista, Fran­cesc Jesús Becerra. El regi­dor s’ha opo­sat des de fa anys a aquest espec­ta­cle.

Per Becerra, els fets del diu­menge 1 demos­tren que, “tot i que es podria dir que va ser un acci­dent, ni el benes­tar ani­mal ni la segu­re­tat de les per­so­nes esta­ven garan­tits”. En el ple de maig, els dos edils soci­a­lis­tes es van opo­sar al cor­re­bou –els dos d’ERC d’ales­ho­res es van abs­te­nir.

El regi­dor d’ERC Romà Budallé explica que el cor­re­bou s’hau­ria de supri­mir i es queixa que l’equip de govern no els hagi donat detalls de la decisió de fer una con­sulta al poble. Becerra (PSC) afe­geix que l’Ajun­ta­ment ha menys­tin­gut el seu grup i l’Agru­pació de Vidre­res per la Defensa Ani­mal (AVDA), perquè no els ha con­vi­dat al debat recent.

“Les acusacions falses al batlle i al seu partit”

El comunicat de Correbous Vidreres arriba l’endemà que l’Ajuntament anunciés que el futur de l’espectacle es decidirà en una consulta popular abans de la primavera. Els promotors del correbou no fan cap referència al fet que els vilatans –s’ha de decidir a partir de quina edat podran votar– seran cridats a les urnes i defensen l’acció de l’equip de govern, de JxCat. Segons expliquen, “per desgràcia, el fet ocorregut ha ocasionat que tothom es veiés capaç de sortir de sota les pedres per tal d’acusar falsament i incoherentment els membres de l’entitat, l’alcalde [Jordi Camps], el seu partit polític per tal de guanyar-se els galons, tenint amnèsia de les seves visites els dos dies a l’esdeveniment”.

Comments are closed