Col·labora

Què és un fedatari/fedetària?

Les fedatàries són les persones degudament autoritzades per a poder recollir signatures per la ILP, són les responsables de la custòdia, ús adequat, recollida i entrega a la Comissió Promotora dels plecs firmats.

La paraula fedatària significa que la persona dóna fe de l’autenticitat a les signatures. 

Procediment: Vols ser fedatari/fedatària? 

Requisits per poder ser-ho:
Ser major de 18 anys.
No estar privat dels drets polítics.
Estar inscrit com a domiciliades en el padró d’algun municipi de Catalunya.
Tenir nacionalitat: a) espanyola, b) ésser ciutadans dels estats membres de la Unió Europea altres que l’Estat Espanyol o ciutadans d’Islàndia, Liëchtestein, Noruega o Suïssa; c) o residir legalment a Espanya, d’acord amb la normativa en matèria d’estrangeria.

Guia d’ús ILP Generalitat de Catalunya 

Qui pot signar?

Pot “signar” (donar suport) una proposta de llei promoguda per la ciutadania
qualsevol persona que no estigui privada de drets polítics i que:
a) tingui la condició política de català/ana. 
b) sense aquest requisit, sigui major de setze anys, estigui inscrita en qualsevol
municipi català, i que es trobi en alguna de les situacions següents:
– Tenir la nacionalitat espanyola.
– Ésser ciutadà/ana de qualsevol estat de la Unió Europea, d’Islàndia, de Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
– Residir legalment a Espanya, d’acord amb la normativa d’estrangeria.

Pot signar una iniciativa legislativa popular qualsevol persona catalana, és a dir: que, tenint nacionalitat espanyola, tingui també més de divuit anys i resideixi en algun municipi català, això vol dir que estigui inscrita al padró municipal.
També pot signar qualsevol persona de més de setze anys, que tingui la nacionalitat espanyola i que estigui empadronada en qualsevol municipi català.

Aquest apartat és la conseqüència lògica de l’ampliació que fa la Llei 1/2006 a les persones majors de setze anys que, tot i que no tenen condició política de catalanes, perquè encara no poden votar, en canvi sí que poden signarqualsevol iniciativa legislativa popular.

Pel que fa a les persones estrangeres, s’exigeix el requisit que tinguin la residència legal a Espanya o siguin nacionals de la Unió Europea, d’Islàndia, de Liechtenstein, Noruega o Suïssa.

La Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular regula la institució de la iniciativa legislativa popular a Catalunya, entesa com una peça clau en el funcionament del sistema democràtic. El nombre de signatures que calen perquè la ILP prosperi a Catalunya és de 50.000.

Necessitem el vostre suport!

Comments are closed